Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu je vinařství MITOMA Vrbice s.r.o., IČ 25341448, se sídlem ve Vrbici 421, 691 09 Vrbice, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 26126 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup vín, dárkového balení vín a doplňků (dále jen „zboží“) nabízených prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.zameckevinarstvi.cz provozovaných provozovatelem (dále jen „internetový obchod“).

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím a kupujícím (kupující a prodávající společně dále jako „smluvní strany“) zejména při uzavírání kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, uzavíraná na dálku (dále jen „kupní smlouva“), dále práva a povinnosti smluvních stran související s plněním dle uzavřených kupních smluv a práva a povinnosti smluvních stran při uplatňování práv z odpovědnosti za vady zboží.

Práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li kupujícím spotřebitel, aplikují se na vztah prodávajícího a kupujícího zvláštní zákonná pravidla na ochranu spotřebitele obsažená zejména v občanském zákoníku a zák. č. 374/2022 Sb Sb., o ochraně spotřebitele.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

V individuálně sjednané kupní smlouvě lze dohodnout podmínky odchylné od těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně změnit či doplnit. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí vždy zněním platným a účinným v době uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

1. Smluvní strany

1.1. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem (dále v textu je tento kupující označován jako „spotřebitel“). Kupní smlouva uzavřená se spotřebitelem je smlouvou spotřebitelskou.

1.2. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který zboží kupuje za účelem svého podnikání.

1.3. Prodávajícím je obchodní společnost vinařství MITOMA Vrbice s.r.o., se sídlem Vrbice 421, 691 09, IČ: 25341448, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26126. MITOMA Vrbice s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2. Kupní smlouva

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Prodávající uvádí u každého nabízeného zboží na internetovém obchodě informace o zboží, včetně označení zboží, popis hlavních vlastností zboží a ceny zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Cena zahrnuje veškeré další poplatky, včetně nákladů na balné, vyjma ceny za dopravu, která je upravena a připočítávána ke kupní ceně zvlášť v souladu s čl. 3 obchodních podmínek, dle zvoleného způsobu dopravy.

2.3. Pro objednání zboží kupující odešle prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího elektronickou objednávku, která je návrhem k uzavření kupní smlouvy na určitý druh zboží (dále jen „elektronická objednávka“ nebo „objednávka“). Před odesláním elektronické objednávky je objednávka zrekapitulována, přičemž kupujícímu je umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující ve své objednávce uvedl. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem nazvaným „Potvrzení objednávky“ na e-mail zadaný v objednávce. Zaslání tohoto potvrzení nemá vliv na vznik kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází následně až na základě zaslání e-mailu „Oznámení o vykrytí objednávky“ zaslaném prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, v případě kupujících, kteří jsou fyzickými osobami zejména uvedení jména a příjmení kupujícího, adresy dodání a kontaktní email a telefon, v případě právnické osoby uvedení obchodní firmy kupujícího, IČO, adresa sídla, adresa místa dodání a kontaktů, aby mohl být kupující v případě jakýchkoli problémů kontaktován. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce.

2.5. Před odesláním elektronické objednávky prodávajícímu je kupující povinen se seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího, přičemž stvrzení kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlas kupujícího s jejich použitím je nedílnou součástí elektronické objednávky.

2.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména s ohledem na množství, hodnotu objednávky) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (a to písemně prostřednictvím elektronické adresy kupujícího či telefonu).

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady nepřevyšují základy sazby, které jsou za ně běžně účtovány.

2.8. Na dárky, které jsou poskytovány prodávajícím kupujícímu zdarma, se aplikují zákonná ustanovení darovací smlouvy.

2.9. Tímto článkem není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za jiných, individuálně sjednaných podmínek.

3. Dodací podmínky

3.1. Součástí objednávky je volba způsobu dodání zboží.

3.2. Zboží je dodáváno v ucelených kartonech po 6 ks lahví. Z toho důvodu je kupující povinen objednat vždy takový počet lahví, který je dělitelný číslovkou 6, min. tedy 6 ks lahví. Zboží bude kupujícímu doručeno prostřednictvím přepravní společnosti nebo si jej kupující může vyzvednout po telefonické domluvě na čísle +420 602 509 094 osobně ve vinařství na adrese Vrbice 452 (areál bývalého ZD Vrbice).

3.3. Termín dodání zboží je do 10 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Ve výjimečných případech, anebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno v objednávce kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen zboží při předání převzít.

3.4. Rozvoz zboží je ze strany prodávajícího zajišťován pouze na území České republiky prostřednictvím přepravní společnosti MESSENGER, a.s..

3.5. V případě, že je zboží nutno kupujícímu z důvodů na straně kupujícího doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než původně ve své objednávce zvolil, je kupující povinen tyto náklady uhradit.

4. Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-2065590207/0100, vedený u Komerční banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.


4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je zboží odesláno po připsání platby na účet prodávajícího.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Reklamace

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@mitoma.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. Kupující je povinen předložit spolu s vadným výrobkem také doklad o zaplacení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním, tzn., že se vztahuje na zjevné vady chuti a vzhledu. Zboží musí být vráceno v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 obsahu a uzavřené původní zátkou. V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží kupujícímu vyměněno kus za kus, na náklady prodávajícího. V případě, že zboží nebude skladem, bude vrácena kupujícímu kupní cena zboží. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět na náklady kupujícího.

5.9. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz “

5.10. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Právo odstoupit od smlouvy

6.1. Je-li kupujícím spotřebitel, má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od kupní smlouvy na dodání zboží odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž je-li předmětem plnění několik druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta pro odstoupení běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel zašle prodávajícímu poštou či jiným způsobem na adresu provozovny prodávajícího: Vrbice 421, 691 09 Vrbice či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@mitoma.cz. V písemném odstoupení od smlouvy musí být uvedeno zejména číslo objednávky, datum nákupu zboží a číslo bankovního účtu, na který mají být kupujícímu vráceny peníze představující uhrazenou kupní cenu.

6.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

6.3. V případě odstoupení od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy dle předchozího článku musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího obdržel, a to nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.4. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Zasílání obchodních sdělení

7.1. Kupující může udělit souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7.2.  Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Uzavřené kupní smlouvy jsou po svém uzavření archivovány za účelem jejich splnění a další evidence a její stav není přístupný kupujícímu.

8.2. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Prosím zkontrolujte, zda je počet lahví v košíku dělitelný 6, abychom je mohli bezpečně zabalit do kartonu.

Děkujeme.